Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten, en overeenkomsten gesloten door Linthorst Trading.

1.2 De internetsite van Linthorst Trading richt zich uitsluitend op de europese markt.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Linthorst Trading is gegeven

1.4 Indien ook U (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Linthorst Trading garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze Internet-site. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

2.2 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Linthorst Trading het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na een emailbevestiging van Linthorst Trading.

2.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Linthorst Trading schriftelijk zijn vastgelegd.

2.4 Koper en Linthorst Trading komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en eventuele verwijderingsbijdrage. Linthorst Trading geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.

3.2 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Linthorst Trading bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door Linthorst Trading terug genomen.

3.3 De prijzen van Linthorst Trading zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.

3.4 Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Linthorst Trading onjuiste prijzen vermeld staan, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen 14 dagen kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

3.5 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijde gewijzigd worden.

4. Betalingen

4.1 Als Linthorst Trading na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij voor (verder) te presteren, verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat er een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Linthorst Trading onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, dit naar keuze van Linthorst Trading.

4.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Linthorst Trading op de koper onmiddellijk opeisbaar.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is deze vanaf de dag waarop de betaling aan Linthorst Trading uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.

4.4 Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Linthorst Trading als gevolg van het door de koper niet nakomen van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van 75,- euro (excl. BTW).

4.5 In het geval van niet (tijdige) betaling is Linthorst Trading bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten inbegrepen.

5. Aflevering en leveringstermijn

5.1 Producten worden na vooruitbetaling per post verzonden.

5.2 De door Linthorst Trading opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient Linthorst Trading derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.

5.3 De door Linthorst Trading opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling telefonisch is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde verkoopmedewerkers.

5.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c q. afgeleverd op het postkantoor.

5.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kan Linthorst Trading hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5.6 Indien de koper om een geldige reden niet tevreden is met de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aan Linthorst Trading, binnen een termijn van 7 dagen na afleverdatum, mits vergezeld van de factuurbon en in originele, niet beschadigde verpakking.

5.7 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Linthorst Trading zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met verzendkosten.

5.8 Linthorst Trading zal producten uiterlijk binnen 14 dagen na retourname inspecteren.

5.9 Indien producten beschadigd zijn zal Linthorst Trading de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product.

5.10 Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

6. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

6.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Linthorst Trading geleverde producten en/of diensten.

6.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Linthorst Trading c q. haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.

6.3 De koper zal Linthorst Trading direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.

6.4 De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Linthorst Trading te melden.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten en intellectueel eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze Internetsite berusten bij Linthorst Trading c q. haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

7.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door Linthorst Trading ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé-gebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

7.3 De koper mag merken van Linthorst Trading niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.

7.4 Linthorst Trading verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een aktie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Linthorst Trading, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten.

7.5 De koper stelt Linthorst Trading direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door Linthorst Trading inbreuk doet op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

7.6 Linthorst Trading aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aanLinthorst Tradingst en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Linthorst Trading.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Linthorst Trading nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. Linthorst Trading is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.

8.2 Linthorst Trading is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar Internet-site wegens onderhoud of anderszins.

8.3 De koper is gehouden Linthorst Trading te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen.

8.4 Linthorst Trading aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit Linthorst Trading iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden.

9. Overmacht

9.1 Indien Linthorst Trading door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2 Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

9.3 Onder overmacht wordt door Linthorst Trading verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Linthorst Trading of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

9.4 Zowel de koper als Linthorst Trading zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

10. Toepasselijk recht en verdragen

10.1 Op de door Linthorst Trading gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11. Geschillen beslechting

11.1 Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.